ABOUT US
Core Team

Core Team

Guo Rui
CEO
Li Ling
COO
Chelsea
CMO
Wang Gong Min
CTO
Gao Hai Yan
CFO
Liu Fan
Outsourcing Director